Корекции на превода

Корекции на превода са тези записи в дневника, направени по време на процеса на преобразуване на финансовите отчети на предприятието от неговата функционална валута в неговата валута на отчитане. Тези корекции се извършват от корпоративно предприятие майка, когато е получило финансови отчети от дъщерно дружество, което използва валута, различна от валутата на отчитане на компанията майка. Корекциите са необходими, за да може предприятието майка да изготви консолидирани финансови отчети.