Външен одитор

Външен одитор е публичен счетоводител, който извършва одити, прегледи и друга работа за своите клиенти. Външният одитор е независим от всички клиенти и затова е в добра позиция да направи безпристрастна оценка на финансовите отчети и системите за вътрешен контрол на тези клиенти. Получените одиторски становища са високо оценени от членовете на инвестиционната общност и кредиторите, които се нуждаят от независима оценка на финансовите отчети на организациите.

Външните одитори са сертифицирани от ръководен орган, който в САЩ е Американският институт на дипломираните експерт-счетоводители. Като дипломирани експерт-счетоводители, външните одитори доказаха, че имат определено минимално ниво на обучение и опит и са преминали дълъг изпит. Тези одитори трябва също така да отговарят на периодичните изисквания за продължаващо професионално образование, за да поддържат своите сертификати актуални.