Рентабилност

Рентабилността е ситуация, при която предприятието генерира печалба. Рентабилността възниква, когато общата сума на приходите е по-голяма от съвкупната сума на разходите за отчетния период. Ако дадено предприятие отчита своите бизнес транзакции по начисляваща база, е напълно възможно условието за рентабилност да не съответства на паричните потоци, генерирани от организацията, тъй като някои транзакции на базата на начисляване (като амортизация) не включват парични потоци.

Рентабилността може да бъде постигната в краткосрочен план чрез продажба на активи, които получават незабавна печалба. Този тип доходност обаче не е устойчив. Организацията трябва да има бизнес модел, който позволява текущите й операции да генерират печалба, иначе в крайна сметка ще се провали.

Рентабилността е една от мерките, която може да се използва за извеждане на оценката на даден бизнес, обикновено като кратно на годишния размер на рентабилността. По-добрият подход към бизнес оценката е кратно на годишните парични потоци, тъй като това по-добре отразява потока от нетните парични постъпления, който купувачът може да очаква да получи.

Рентабилността се измерва с коефициента на нетна печалба и съотношението печалба на акция.