Значително влияние

Значително влияние има правомощието да участва в решенията за оперативна и финансова политика на дадено предприятие; не контролира тези политики. Концепцията се използва в международните стандарти за финансова отчетност. Ако даден инвеститор притежава най-малко 20 процента от правото на глас на инвестираното лице, се предполага, че инвеститорът има значително влияние. Предположението за влияние може да бъде обърнато чрез ясна демонстрация на противното.

Възможно е инвеститорът да няма значително влияние, дори с мажоритарна собственост на инвестираното лице. Възможно е да загубите значително влияние върху инвестираното лице, дори при липса на промяна в собствеността. Например, обект на инвестиране може да стане обект на контрол от съд, регулатор или правителство, или загубата на значително влияние може да е резултат от договорно споразумение.

Обикновено всяко от следните се счита за доказателство за значително влияние:

  • Представителство на борда на директорите
  • Размяна или споделяне на управленски персонал
  • Материални сделки с обекта, в който се инвестира
  • Участие във вземането на политики
  • Обмен на техническа информация