Отчет за доходите в една стъпка

Отчетът за доходите в една стъпка представя информация в опростен формат. Той използва един междинен сбор за всички договорени позиции за приходи и един междинен сбор за всички позиции за разходи, като в долната част на отчета се появява нетна печалба или загуба. Този формат се използва най-често от фирми, които имат сравнително прости операции, с малко отчетени договорени покупки. Ето примерен формат за отчет за приходите в една стъпка: