Материалност

Съществеността е прагът, над който липсващата или неправилна информация във финансовите отчети се счита, че оказва влияние върху вземането на решения на потребителите. Понякога съществеността се тълкува като нетно въздействие върху отчетените печалби или процент или промяна в долари в конкретна позиция във финансовите отчети. Примери за същественост са както следва:

  • Една компания отчита печалба от точно 10 000 долара, което е точката, в която печалбите на акция точно отговарят на очакванията на анализаторите. Всяко намаляване на печалбата под тази точка би предизвикало разпродажба на акции на дружеството и по този начин ще се счита за съществено.

  • Една компания отчита текущо съотношение от точно 2: 1, което е сумата, необходима за изпълнение на условията за заем. Всички суми на текущи активи или текущи задължения, водещи до съотношение по-малко от 2: 1, ще се считат за съществени, тъй като кредиторът може да изиска заемодателя.

  • Компанията пропуска съществуването на съдебен процес от оповестяванията на финансовия си отчет, който показва потенциал за голямо споразумение, което може да я фалира.

Въз основа на предходните примери трябва да е ясно, че понякога дори доста малка промяна във финансовата информация може да се счита за съществена, както и за пропускане на информация.