Проверка на NSF

Чекът на NSF е чек, който не е бил удостоен от банката на субекта, издал чека, с мотива, че банковата сметка на предприятието не съдържа достатъчно средства. Тази ситуация може да възникне и когато банкова сметка е била затворена. NSF е съкращение от „недостатъчно средства“.

Субектът, който се опитва да осребри чек на NSF, може да получи такса за обработка от своята банка. Субектът, който издава чек на NSF, със сигурност ще начисли такса от своята банка. Алтернативна ситуация е, че банката на субекта, издал чека, ще изпълни чека и след това ще начисли такса за овърдрафт на издателя на чека. В този последен случай предприятието, което осребрява чека, няма да бъде начислявано от банката си за такса за обработка, тъй като средствата са изчистени.

Подобни условия

Чекът на NSF е известен също като лош чек, отскачащ чек или нечестен чек.