Дата на отпускане

Датата на отпускане е датата, на която на получателя се отпуска опция за акции или друга въз основа на собствения капитал. Датата на отпускане се счита за тази дата, на която работодател и служител се договарят за най-съществените условия, свързани с възлагането. Ако е необходимо одобрение от акционер, тогава датата на предоставяне се счита за отложена, докато това одобрение не бъде получено, освен ако одобрението на акционера не се счита за функционално. Същото съображение се прилага, когато се изисква одобрение от съвета на директорите или член на ръководството.