Нереализирана печалба от холдинга

Нереализираната печалба от холдинг е увеличение на стойността на актив, който бизнес или физическо лице продължава да държи. Тази печалба все още не е отчетена като реализирана печалба в отчета за доходите на предприятието. След като активът бъде продаден, печалбата се счита за реализирана. Например, инвеститор притежава собственост, която първоначално е струвала 500 000 долара. Пазарната стойност на имота оттогава се е увеличила до 800 000 щатски долара, което е довело до нереализирана печалба от 300 000 долара.

Активите често се държат дори след като е настъпила печалба от тяхната стойност, или в очакване на по-нататъшна печалба, или защото собственикът не иска да плаща данъци върху печалбата.