Намаляване на инвентара на NCNR

Когато инвентаризацията се счита за остаряла, персоналът за управление на материалите може да реши да върне артикулите обратно на доставчиците, като в замяна приема скромна такса за попълване. Значителен брой артикули обаче се класифицират от техните продавачи като неотменими и невъзвръщаеми (NCNR), което обикновено означава, че инвентарът е толкова силно модифициран за клиента, че продавачът му няма да може да го препродаде на други клиенти .

Тъй като възстановяването на запасите не е опция за инвентарни предмети от NCNR, групата за управление на материалите трябва да проучи други алтернативи за намаляване на риска от отписване на тези невъзвръщаеми артикули. По-долу са всички разумни варианти за намаляване на инвестицията на компанията в NCNR елементи, като по този начин се намаляват потенциалните загуби на материални запаси:

  • Полево знаме . Задайте поле в главния файл на инвентарния елемент да бъде флаг за идентифициране на инвентарните елементи като NCNR. Активирайте го за всички елементи, които не могат да бъдат върнати.

  • Ръчен преглед . Ако компанията има автоматизирана система за пускане на поръчки, помолете я да използва флага NCNR, за да идентифицира бъдещи покупки от NCNR и да ги насочи към персонала за покупки за ръчен преглед. Това може да доведе до по-малко поръчки на тези артикули.

  • Висящ доклад на NCNR . Създайте отчет, който идентифицира единичните количества и разходите за всички NCNR елементи, които ще бъдат засегнати, ако се задейства поръчка за инженерна промяна. Този отчет е полезен за коригиране на времето за поръчка за промяна, за да се сведе до минимум количеството елементи на NCNR на склад.

  • Прогнозиран доклад на NCNR . Използвайте същия току-що описан доклад за NCNR, за да идентифицирате количествата и разходите за всички елементи на NCNR, които ще се използват в прогнозираното производство. Ръководството може да използва това, за да определи дали трябва да намали прогнозните суми, за да намали риска от прекалено много NCNR инвентар.

Предходните стъпки представляват полезни начини за по-внимателно наблюдение на използването и инвестициите в NCNR елементи.