Недисконтирани бъдещи парични потоци

Недисконтираните бъдещи парични потоци са парични потоци, които се очаква да бъдат генерирани или направени по проект, които не са намалени до сегашната им стойност. Това условие може да възникне, когато лихвените проценти са толкова близки до нулата или очакваните парични потоци обхващат толкова кратък период от време, че използването на дисконтиране не би довело до съществено различен резултат.