Нетекущи задължения

Нетекущи задължения са тези задължения, които не се дължат за уреждане в рамките на една година. Тези задължения се класифицират отделно в баланса на предприятието, извън текущите задължения. Примери за нетекущи задължения са:

  • Дългосрочна част от дължимия дълг

  • Дългосрочна част от дължимите облигации

Общият размер на нетекущите задължения се сравнява рутинно с паричните потоци на даден бизнес, за да се види дали разполага с финансови ресурси за изпълнение на задълженията си в дългосрочен план. В противен случай кредиторите ще имат по-малка вероятност да правят бизнес с организацията и инвеститорите няма да са склонни да инвестират в нея. Фактор, който трябва да се вземе предвид при тази оценка, е стабилността на паричните потоци на организацията, тъй като стабилните потоци могат да поддържат по-голямо натоварване на дълга с намален риск от неизпълнение.