Дейност на ниво продукт

Дейност на ниво продукт е действие, предприето в подкрепа на конкретен продукт или дейност. Тези действия се предприемат независимо от количеството на производството или обема на услугата, свързани с даден продукт. Примери за дейности на ниво продукт са:

  • Разходи на продуктовия мениджър за даден продукт

  • Разходи за проектиране на продукт

  • Разходи за проектиране на опаковки на продукти

  • Разходи за издаване на поръчка за инженерна промяна

  • Разходи за реклама на продукт

В рамките на йерархията на разходите в базирана на дейности система за изчисляване на разходите, дейностите на ниво продукт са разположени близо до средата, както е отбелязано в следния списък на йерархията:

  1. Дейности на ниво звено

  2. Дейности на ниво партида

  3. Дейности на ниво продукт

  4. Дейности на ниво съоръжение