Разходи за неразпределена печалба

Цената на неразпределената печалба е цената на корпорация от средства, които тя е генерирала вътрешно. Ако средствата не се задържат вътрешно, те ще бъдат изплатени на инвеститорите под формата на дивиденти. Следователно цената на неразпределената печалба се доближава до възвръщаемостта, която инвеститорите очакват да спечелят от капиталовата си инвестиция във фирмата, която може да бъде получена с помощта на модела за ценообразуване на капиталовите активи (CAPM). CAPM съчетава безрисковия процент и бета на акциите, за да достигне цената на собствения капитал.