Възвръщаемост на активите в брой

Възвръщаемостта на активите в пари измерва пропорционалната нетна сума на паричните средства, отделена в резултат на притежаването на група активи. Мярката обикновено се използва от анализаторите за сравняване на резултатите от бизнеса в рамките на една и съща индустрия, тъй като е много трудно някой да замаже фигурата на паричния поток. По този начин съотношението е доста надеждна и сравнима мярка за ефективност на активите в дадена индустрия. Високият процент на парична възвръщаемост на активите е особено необходим в среда с тежки активи (като всяка производствена индустрия), където паричните средства са необходими за поддържане, актуализиране и инвестиране в допълнителни активи. Мярката обикновено се получава съвкупно за цял бизнес, като в този случай изчислението е:

Паричен поток от операции ÷ Общо средни активи = Парична възвръщаемост на активите

При изчисляването паричният поток от цифрата на операциите идва от отчета за паричните потоци. Знаменателят включва всички активи, посочени в баланса, а не само дълготрайни активи.

Паричната възвръщаемост на активите е особено ценна, когато има забележима разлика между паричните потоци и отчетения нетен доход, какъвто понякога може да бъде случаят, когато се използва начисляващата база на счетоводството. В тази ситуация изчисляването на възвръщаемостта на общите активи може да бъде подвеждащо, така че вместо цифрата на нетния доход се използва паричен поток.