Действителни режийни

Действителните режийни разходи са направените косвени фабрични разходи. Това по същество са всички фабрични разходи, с изключение на преките материални и преките разходи за труд. Примери за действителни режийни разходи са:

  • Поддръжка на оборудването

  • Фабрична амортизация

  • Заводска застраховка

  • Фабричен наем

  • Данъци върху фабричните имоти

  • Фабрични комунални услуги

  • Заплати на ръководител на производството

  • Производствени доставки

Действителните режийни разходи могат да се различават от приложените режийни разходи, които могат да се основават на стандартна норма на режийните разходи, която се различава до известна степен от действителния размер на режийните разходи.