Промяна в нетните активи

Промяната в нетните активи е приблизителният еквивалент на цифрата на нетната печалба в отчета за доходите; той се използва от субекти с нестопанска цел. Мярката разкрива промяната в активите, получени от приходи, разходи и всякакви освобождавания от ограниченията на активите през периода. Положителната промяна показва, че организация с нестопанска цел разумно управлява своите ресурси.