Директен метод за извлечение на паричен поток

Прекият метод за представяне на отчета за паричните потоци представя специфичните парични потоци, свързани с елементи, които влияят върху паричния поток. Елементите, които обикновено правят това, включват:

  • Пари, събрани от клиенти

  • Получени лихви и дивиденти

  • Пари, платени на служителите

  • Плащане в брой на доставчиците

  • Платени лихви

  • Платени данъци върху дохода

Предимството на директния метод пред индиректния метод е, че той разкрива оперативни парични постъпления и плащания.

Органите за определяне на стандарти насърчават използването на директния метод, но той се използва рядко поради отличната причина, че информацията в него е трудна за събиране; компаниите просто не събират и съхраняват информация по начина, необходим за този формат. Използването на директния метод може да изисква преструктуриране на сметкоплана, за да се събират различни видове информация. Вместо това те използват косвения метод, който може да бъде по-лесно извлечен от съществуващите счетоводни отчети.

Пример за директен метод на отчета за паричните потоци

Lowry Locomotion изгражда следния отчет за паричните потоци, използвайки директния метод:

Лоукомоция Лоури

Отчет за паричните потоци

за годината, приключила на 12/31 / x1