Счетоводен лист

Счетоводен работен лист е документ, използван в счетоводния отдел за анализ и моделиране на салда по сметки. Работен лист е полезен, за да се гарантира, че счетоводните записи са изведени правилно. Няколко примера за счетоводни работни листове са както следва:

  • Пробни корекции на баланса . Некорректираното пробно салдо за отчетния период се експортира от счетоводния софтуер в електронна таблица и след това се коригира в електронната таблица, за да се определят ефектите от възможни корекции на записи. Ако резултатът е правилен, записите се въвеждат в главната книга.

  • Салда по сметки . Счетоводителят може да поддържа подробен списък в работен лист на съдържанието на всяка сметка на баланса. Ако общата сума на работния лист не съответства на салдото по сметката, към която е свързана, може да се наложи да коригирате салдото по сметката. Тези работни листове могат да бъдат предоставени на одиторите като част от годишния одит, като доказателство, че счетоводните баланси са верни.

Счетоводните работни листове могат да съдържат грешки или неточности във формули, тъй като те са отделни от счетоводната база данни и се поддържат ръчно. Следователно е необходимо да ги прегледате внимателно, преди да разчитате на техните обобщени суми.