Провизия

Провизия е сумата на разходите, която предприятието избира да признае сега, преди да има точна информация за точния размер на разходите. Например предприятието рутинно записва провизии за лоши дългове, надбавки за продажба и остарялост на запасите. Провизията трябва да се признае като разход, когато възникването на свързаното задължение е вероятно и може разумно да се изчисли размерът на разходите.

Провизия се записва в сметка за пасиви, която обикновено се класифицира в баланса като текущ пасив. Счетоводният персонал трябва редовно да преглежда състоянието на всички признати провизии, за да види дали те трябва да бъдат коригирани.