Посочена лихва

Посоченият лихвен процент е лихвеният процент, посочен в купона за облигации. Това е действителният размер на лихвите, платени от емитента на облигации. По този начин, ако емитентът плати $ 60 за облигация с номинална стойност $ 1000, тогава посоченият лихвен процент е 6%. Инвеститорът може да коригира получения ефективен лихвен процент, като плати повече или по-малко от номинала при закупуване на облигация. Концепцията може да се приложи и към лихвения процент, платен за различни спестовни инструменти, издадени от банка.

Посоченият лихвен процент е известен още като купонен лихвен процент и лицев лихвен процент.