Външно отчитане

Външно отчитане е издаването на финансови отчети на страни извън отчетното предприятие. Получателите обикновено са инвеститори, кредитори и заемодатели, които се нуждаят от информацията, за да оценят финансовото състояние на отчетното предприятие. На най-формалното си ниво външното отчитане включва издаването на пълен набор от одитирани финансови отчети, които включват отчет за доходите, баланс и отчет за паричните потоци. Получателите могат да разрешат издаването на неодитирани финансови отчети за междинни периоди.

Най-сложното външно отчитане се извършва от публично държани компании, които трябва да издадат годишния формуляр 10-K и тримесечния формуляр 10-Q на Комисията за ценни книжа и борси. Изискванията за отчитане на тези формуляри са изключително подробни.