Прекалено наложени режийни

Свръхприлаганите режийни разходи възникват, когато общият размер на фабричните режийни разходи, възложени на произведените единици, представлява повече режийни разходи, отколкото действително са направени през периода. Обикновено това се случва, когато даден бизнес използва стандартна дългосрочна норма на режийните разходи, която се основава на приблизителна оценка на средния размер на фабричните режийни разходи, които е вероятно да възникне в бизнеса, и средния брой произведени единици. В някои периоди или броят на произведените единици ще бъде по-голям от очаквания, или действителните фабрични режийни разходи ще бъдат по-ниски от очакваното. В тези ситуации използването на стандартна ставка на режийните ще доведе до свръхприлагане на режийни.

В дългосрочен план използването на стандартна ставка на режийните трябва да доведе до няколко месеца, в които режийните разходи са свръхприложени, и някои месеци, в които те не се прилагат по-малко. Средно обаче размерът на приложените режийни разходи трябва да съответства приблизително на действителния размер на направените режийни разходи.