Система за еднократно влизане

Система с един запис записва всяка счетоводна транзакция с един запис в счетоводните записи, а не по-често срещаната система за двойно записване. Системата за еднократно вписване е центрирана върху резултатите от бизнеса, които се отчитат в отчета за доходите. Основната информация, която се проследява в системата за еднократно въвеждане, са плащанията в брой и касовите бележки. Регистрите на активи и пасиви обикновено не се проследяват в една система за вписване; тези елементи трябва да се проследяват отделно. Основната форма на водене на отчетност в система за еднократно вписване е касовата книга, която по същество е разширена форма на чеков регистър, с колони, в които се записват конкретните източници и употреби на парични средства, и място в горната и долната част на всеки страница, в която да се покажат началните и крайните баланси. Пример за касова книга е: