Пазарна добавена стойност

Концепцията за пазарна добавена стойност произвежда разликата между пазарната стойност на даден бизнес и цената на капитала, вложен в него. Когато пазарната стойност е по-малка от цената на инвестирания капитал, това означава, че ръководството не е свършило добра работа по създаване на стойност с капитала, предоставен му от инвеститорите. И обратно, когато пазарната стойност е по-голяма от цената на инвестирания капитал, това показва, че фирмените операции са добре управлявани.

За да извлечете пазарна добавена стойност, изпълнете следните стъпки:

  1. Умножете общата сума на всички обикновени акции в обращение по тяхната пазарна цена

  2. Умножете общата сума на всички привилегировани акции по тяхната пазарна цена

  3. Комбинирайте тези суми

  4. Извадете размера на капитала, вложен в бизнеса

Формулата е:

(Брой издадени обикновени акции х цена на акция) + (Брой на акциите в обращение привилегировани акции х цена на акции)

- Балансова стойност на инвестирания капитал

Като пример, служителят за връзки с инвеститорите от Cud Farms подготвя съобщение за пресата, което разкрива нарастването на добавената стойност от наемането на новия мениджърски екип. Анализът се основава на следната информация: