Свободен паричен поток

Свободният паричен поток е нетната промяна в паричните средства, генерирани от операциите на даден бизнес през отчетния период, минус паричните разходи за оборотни средства, капиталови разходи и дивиденти през същия период. Това е силен индикатор за способността на дадено предприятие да остане в бизнеса, тъй като тези парични потоци са необходими за подпомагане на операциите и заплащане на текущите капиталови разходи.

Как да изчислим безплатния паричен поток

Формулата за свободен паричен поток е:

Свободен паричен поток = оперативен паричен поток - промени в оборотния капитал - капиталови разходи - дивиденти

Изчисляването на свободния паричен поток за организация с нестопанска цел е малко по-различно, тъй като организация с нестопанска цел не издава дивиденти. В тази ситуация ревизираната формула е:

Свободен паричен поток с нестопанска цел = Оперативен паричен поток - Промени в оборотния капитал - Капиталови разходи

Компонентът "оперативен паричен поток" от уравнението се изчислява като:

Оперативен паричен поток = нетен доход + амортизация + амортизация

Значение на свободния паричен поток

Моделът на свободния паричен поток е важен, тъй като е показател за финансовото здраве на даден бизнес и особено за способността му да инвестира в нови бизнес възможности. Моделът се използва и от инвеститорите за оценка на размера на паричния поток, който може да бъде на разположение за разпределение за тях под формата на дивиденти. Съществуват обаче различни ситуации, при които дадена компания може да отчита положителен свободен паричен поток и които се дължат на обстоятелства, които не са задължително свързани със здравословна дългосрочна ситуация. Например положителният свободен паричен поток може да бъде причинен от:

  • Разпродажба на големи корпоративни активи

  • Съкращаване или забавяне на капиталовите разходи

  • Забавяне на плащането на задължения

  • Ускоряване на вземанията с отстъпки за предсрочно плащане

  • Предходен дивидент

  • Намаляване на основните разходи за поддръжка

  • Намаляване на маркетинговите разходи

  • Намаляване на планираното увеличение на заплатите

  • Получаване на голямо авансово плащане от клиент

  • Сключване на договори за продажба и обратно наемане на ключови активи

В тези примери ръководството е предприело стъпки за намаляване на дългосрочната жизнеспособност на даден бизнес, за да подобри своите краткосрочни свободни парични потоци. Други действия, като например ускоряване на събирането на вземания чрез промени в условията на плащане или преминаване към производствени системи навреме, могат да бъдат от полза за бизнеса, като същевременно намаляват изходящите парични потоци.

Свободният паричен поток може да бъде повлиян и от темпа на растеж на бизнеса. Ако дадено дружество се разраства бързо, то то изисква значителна инвестиция в сметки и вземания, което увеличава инвестицията му в оборотен капитал и следователно намалява размера на свободния паричен поток. И обратно, ако бизнесът се свива, той преобразува част от оборотния си капитал обратно в пари, тъй като вземанията се изплащат и запасите се ликвидират, което води до увеличаване на размера на свободния паричен поток.

Допълнително съображение е способността на предприятието да репатрира пари от дъщерно дружество. Ако едно дъщерно дружество отделя огромни суми в брой, няма голямо значение за корпоративното предприятие, ако не може да получи достъп до парите, поради строг контрол върху репатрирането на пари от съответното правителство.

По този начин трябва да сте наясно с общото състояние и стратегическата насока на бизнеса, когато оценявате дали неговите свободни парични потоци са полезни или не.