Бюджетен баланс

Определение на счетоводния баланс

Бюджетният баланс съдържа всички позиции, намерени в нормален баланс, с изключение на това, че той е проекция на това как ще изглежда балансът през бъдещите бюджетни периоди. Той е съставен от редица подкрепящи изчисления, чиято точност може да варира в зависимост от реализма на входните данни за бюджетния модел. Бюджетният баланс е изключително полезен за тестване дали прогнозираното финансово състояние на дадена компания изглежда разумно. Той също така разкрива сценарии, които не са финансово издържани (като например изискване на големи суми дълг), които ръководството може да коригира, като промени основния модел.

Бюджетният баланс трябва да бъде съставен за всеки период, обхванат от бюджетния модел, а не само за крайния период, така че бюджетният анализатор да може да определи дали паричните потоци, за които се очаква, че ще бъдат генерирани, ще бъдат достатъчни за осигуряване на адекватно финансиране за компанията бюджетния период.

Пример за бюджетен баланс

Следното е пример за бюджетен баланс:

Много голяма корпорация

Бюджетен баланс

Към 31 декември 20XX