Как да запиша аванс на служител

Авансът, изплатен на служител, по същество е краткосрочен заем от работодателя. Като такъв той се записва като текущ актив в баланса на компанията. Може да няма отделен акаунт, в който да се съхраняват аванси, особено ако авансите на служителите са редки; възможните сметки за активи, в които да се съхранява тази информация, са:

  • Аванси на служителите (за ситуации с голям обем)

  • Заеми за служители (полезни, ако компанията възнамерява да начислява лихва върху авансовите средства на служителите)

  • Други активи (вероятно достатъчни за по-малки компании, които отчитат малко активи, различни от търговски вземания и дълготрайни активи)

  • Други вземания (полезно, ако проследявате редица различни видове активи и искате да разделите вземанията в една сметка).

Например, ако ABC International издаде аванс от $ 1000 на служител Смит, той може да запише първоначалната транзакция като: