Оттегляне на облигации

Оттеглянето на облигации се отнася до обратно изкупуване на облигации от инвеститори, които са били издадени преди това. Емитентът оттегля облигациите в планираната дата на падежа на инструментите. Или, ако облигациите са изискуеми, емитентът има възможност да изкупи обратно облигациите по-рано; това е друга форма на пенсиониране. След като облигациите се оттеглят, емитентът елиминира задължението за задължения по облигациите по своите книги.