Балансова стойност на дълга

Балансовата стойност на дълга се състои от следните позиции в баланса на предприятието:

  • Платими бележки . Намира се в раздела за текущи пасиви на баланса.

  • Текуща част от дългосрочния дълг . Намира се в раздела за текущи пасиви на баланса.

  • Дългосрочен дълг . Намира се в раздела за дългосрочните пасиви на баланса.

Счетоводната стойност на дълга не включва задължения или начислени задължения, тъй като тези задължения не се считат за лихвоносни задължения.

Счетоводната стойност на дълга обикновено се използва в коефициенти на ликвидност, където тя се сравнява или с активи, или с парични потоци, за да се види дали дадена организация е в състояние да поддържа натоварването си с дълг.