Риск без вземане на проби

Рискът без извадка включва всички одиторски рискове, различни от извадката. Или, казано по различен начин, непробният риск е вероятността да се стигне до неправилно заключение, въпреки че сте избрали правилна извадка. Примери за риск от непробиране са:

  • Прилагане на неподходящи одиторски процедури

  • Неоткриване на съществено отклонение

  • Неправилно тълкуване на резултатите от одитните тестове

Високото ниво на планиране и преглед на одита може да сведе до минимум риска от непробиране.