Ценообразувател

Ценообразувателят е субект, който има способността да определя собствени цени, тъй като неговите продукти са достатъчно диференцирани от тези на конкурентите. Фирмата е по-способна да определя цени, когато има значителен пазарен дял и следва ясна ценова стратегия.

Повечето организации приемат цените, които трябва да се придържат към текущата пазарна цена, когато определят цените на своите стоки или услуги.