Печалба след данъчно облагане

Печалбата след данъчното облагане е печалбата на предприятието след приспадане на всички данъци върху дохода. Тази сума е окончателният остатъчен размер на печалбата, генерирана от организация. Стойността на печалбата след данъчно облагане се счита за най-добрата мярка за способността на дадено предприятие да генерира възвръщаемост, тъй като тя включва както оперативни приходи, така и приходи от други източници, като приходи от лихви.

Маржът на печалбата след данъчно облагане се следи внимателно от инвеститорите, за да се види дали способността на дадено дружество да генерира доходи се променя с течение на времето. Ако е така, това може да се счита за показател за оценка, който може да доведе до промяна в цената на акциите.

Ако дадено дружество е публично държано, то също отчита печалба след данъчно облагане на база на акция. Тази информация се появява на лицевата страна на отчета за доходите.

Подобни условия

Печалбата след данъчно облагане е известна още като нетна печалба след данъци.