Провизия за данъци върху дохода

Провизия за данъци върху доходите е прогнозната сума, която бизнес или индивидуален данъкоплатец очаква да плати данъци върху дохода за текущата година. Размерът на тази провизия се извлича чрез коригиране на отчетения нетен доход на фирмата с различни постоянни разлики и временни разлики. След това коригираната цифра на нетния доход се умножава по приложимата ставка на данъка върху дохода, за да се получи провизията за данъци върху дохода.

Тази разпоредба може да бъде променена в значителна степен от размера на данъчното планиране, с което дадено лице или бизнес се ангажира, за да отложи или премахне задължението за данък върху дохода. Следователно пропорционалният размер на тази разпоредба може да варира значително от данъкоплатец до данъкоплатец, въз основа на техните способности за данъчно планиране.

Планирана провизия за данъци върху доходите също може да бъде включена в бюджетния модел на компанията. В добре изработен модел тази планирана разпоредба ще включва както постоянни, така и временни разлики. В един по-основен модел разпоредбата се основава просто на приложимата данъчна ставка.