Оперативни текущи активи

Оперативни текущи активи са тези краткосрочни активи, използвани за подпомагане на операциите на даден бизнес. В повечето организации ключовите оперативни текущи активи са паричните средства, вземанията и материалните запаси. Краткосрочните активи, които са свързани по-скоро с емисии на финансиране, като търгуеми ценни книжа и активи, държани за продажба, не се считат за част от текущите текущи активи.

Други видове оперативни активи имат дългосрочен характер и обикновено включват много по-голяма инвестиция за даден бизнес от текущите му текущи активи. Това е особено често в среда с интензивно производство, където инвестицията в дълготрайни активи може значително да надхвърли инвестицията в текущи текущи активи. Такъв е и случаят, когато инвестицията в интелектуална собственост или природни ресурси представлява основният източник на корпоративна стойност. Въпреки това, бизнесът с услуги може да инвестира по-голямата част от активите си в текущи текущи активи, тъй като може да има малка нужда от инвестиции в други видове активи.