Как се отчита продажбата на земя

Счетоводното отчитане на продажбата на земя се различава от счетоводното на продажбата на всеки друг вид дълготраен актив, тъй като няма натрупани амортизационни разходи, които да бъдат премахнати от счетоводните регистри. Това е така, защото земята не се амортизира, според теорията, че земята не се консумира (какъвто е случаят с други дълготрайни активи).

Когато продавате земя, дебитирайте сметката в брой за сумата на плащането, получена от купувача, и кредитирайте сметката за земя, за да премахнете сумата от главната книга. Освен ако купувачът не ви плати точно това, което сте платили за земята, ще има и печалба или загуба от продажбата на земята. Ако сумата в брой, платена ви е по-голяма от сумата, която сте записали като цена на земята, има печалба от продажбата и тя се записва като кредит. Ако сумата в брой, платена ви, е по-малка от сумата, която сте записали като цена на земята, има загуба при продажбата и вие я записвате като дебит.

Например, ABC Company купува парцел земя за 400 000 долара и го продава две години по-късно за 450 000 долара. При продажбата има печалба от $ 50 000 и записът в дневника изглежда така: