Одиторски доклад

Одиторският доклад е писмено становище на одитор относно финансовите отчети на предприятието. Докладът е написан в стандартен формат, както е предвидено от общоприетите одиторски стандарти (GAAS). GAAS изисква или допуска определени промени в доклада, в зависимост от обстоятелствата на одиторската работа, в която одиторът участва. Могат да се използват следните варианти на отчета:

  • Чисто мнение, ако финансовите отчети представляват справедливо представяне на финансовото състояние на предприятието, без съществени отклонения. Това е известно и като неквалифицирано мнение.

  • Мнение с квалификация, ако има някакви ограничения на обхвата, които са наложени върху работата на одитора.

  • Неблагоприятно мнение, ако финансовите отчети са били съществено погрешни.

  • Отказ от мнение, който може да бъде предизвикан от няколко ситуации. Например одиторът може да не е независим или да има обект на действащо предприятие с одитирания.

Типичният одиторски доклад съдържа три параграфа, които обхващат следните теми:

  1. Отговорности на одитора и ръководството на предприятието.

  2. Обхват на одита.

  3. Мнението на одитора за финансовите отчети на предприятието.

На потребителя на финансовите отчети на предприятието се издава одиторски доклад. Потребителят може да разчита на доклада като доказателство, че трета страна с информация е разследвала и е дала становище по финансовите отчети. Одиторски доклад, който съдържа чисто мнение, се изисква от много заемодатели, преди те да отпуснат средства на бизнес. Също така е необходимо публично държавно предприятие да приложи съответния одиторски доклад към своите финансови отчети, преди да ги подаде в Комисията за ценни книжа и борси.