Непредвидени загуби

Непредвиден случай на загуба е начисляване на разходи за това, което се счита за вероятно бъдещо събитие, като неблагоприятен резултат от съдебно дело. Непредвидена загуба дава на читателите на финансовите отчети на организацията ранно предупреждение за предстоящо плащане, свързано с вероятно задължение.

Ако сумата на такава загуба не може да бъде надеждно оценена и не се счита за вероятна, предприятието все пак може да избере да обсъди елемента в бележките под линия, придружаващи неговите финансови отчети.