Счетоводна единица

Счетоводното предприятие е бизнес, за който се поддържа отделен набор от счетоводни записи. Организацията трябва да се занимава с ясно разпознаваеми икономически дейности, да контролира икономическите ресурси и да бъде отделена от личните транзакции на своите служители, собственици и служители. Примери за счетоводни единици са корпорации, партньорства и тръстове.

Веднъж създадени, се създава сметкоплан и счетоводни политики за счетоводно предприятие, които формират основата за отделна счетоводна система. След това бизнес транзакциите се записват в главна книга, която отразява текущите дейности на предприятието. Резултатът от тези дейности по записване са финансови отчети, които са специфични за счетоводното предприятие.

Концепцията на счетоводното образувание се използва за установяване на собствеността върху активите и задължението за пасиви, както и за определяне на рентабилността на определен набор от икономически дейности.