Примери за капиталови разходи

Капиталовите разходи се отнасят до изразходването на средства за актив, който се очаква да осигури полезност за даден бизнес за повече от един отчетен период. Примери за капиталови разходи са както следва:

 • Сгради (включително последващи разходи, които удължават полезния живот на сграда)

 • Компютърно оборудване

 • Офис техника

 • Мебели и приспособления (включително разходите за мебели, които са обобщени и третирани като единична единица, например група бюра)

 • Нематериални активи (като закупен лиценз за такси или патент)

 • Земя (включително разходите за надграждане на земята, като например разходите за напоителна система или паркинг)

 • Машини (включително разходите, необходими за привеждане на оборудването до предвиденото му местоположение и за предназначението му)

 • Софтуер

 • Превозни средства

Разходът по друг начин се записва като разход, ако се прилага някое от следните две правила:

 • Разходите са за сума, по-малка от определения лимит за капитализация на даден бизнес. Ограничението за капитализация е установено, за да предпази компанията от загуба на време за проследяване на активи, които имат малка стойност, като компютърни клавиатури.

 • Разходите се отнасят до позиция, която се очаква да бъде изцяло изразходвана през текущия отчетен период.