Товар в

Товарът е транспортната цена, свързана с доставката на стоки от доставчик до приемащия субект. За целите на счетоводството получателят добавя тази цена към себестойността на получените стоки.