Основа за дейност

База дейност е измерена дейност, която се използва за разпределяне на режийни разходи. Например, броят на машинните часове, използвани през отчетния период, е разумна дейност, която да се използва като основа за разпределяне на разходите за машини към произведените единици. Или броят на часовете труд, консумирани в производствената зона, може да се използва като основа за разпределяне на непреки разходи за труд към произведените единици. По-сложната система за разпределение може да използва няколко основи на дейност.