Разликата между амортизационните разходи и натрупаната амортизация

Разходите за амортизация са периодичните разходи за амортизация, които предприятието поема спрямо своите активи през всеки отчетен период. Натрупаната амортизация е кумулативната сума на тази амортизация, която се е натрупала от началото на амортизацията за всеки актив. Следните разлики се отнасят за двете концепции:

  • Разходите за амортизация се появяват в отчета за доходите, докато натрупаната амортизация се появява в баланса.
  • Салдото в сметката за амортизационни разходи е дебит, докато салдото в сметката за натрупани амортизации е кредит.
  • Разходите за амортизация са отделен и независим ред в отчета за доходите, докато натрупаната амортизация се сдвоява и компенсира позицията на дълготрайните активи.
  • Разходите за амортизация на даден актив се спират, когато активът се продава, докато натрупаната амортизация се обръща, когато активът се продава.