Основи на счетоводството на разходите

Счетоводното отчитане е изкуството да се трансформират разходите, направени от даден бизнес, в действащи анализи, които могат да подобрят операциите и печалбите. Ето няколко основни начина, по които да се използва счетоводното отчитане:

  • Разходи за продукти . Определете само променливите разходи, свързани с даден продукт, и обобщете тази информация по продукт. Това обикновено се прави с помощта на спецификация за материали, която се поддържа от инженерния отдел. С тази информация можете да решите дали цените за продуктите са твърде ниски. Всяка цена, определена под сумата на променливите разходи на продукта, ще загуби пари за всяка продадена единица.

  • Разходи за продуктова линия . Комбинирайте променливите разходи за всички продукти в продуктова линия с всички режийни разходи, специално свързани с тази продуктова линия. Тези допълнителни разходи могат да включват разходите, свързани с производственото оборудване, фабричните режийни разходи, маркетинга и разходите за дистрибуция. Тази информация се използва, за да се реши дали е изгодно да се разширят продажбите на продуктовата линия или (обратно) да се изключи цялата продуктова линия.

  • Разходи на служителите . Определете всички аспекти на компенсациите, обезщетенията и пътните и развлекателните разходи на служителите и обобщете тази информация по служители. Тази информация може да се сравни с резултатите на служителите, за да се види кои служители са най-рентабилни за организацията. Той може да се използва и за определяне на спестяванията, които трябва да бъдат постигнати при съкращаване на служители.

  • Разходи за канал за продажби . Променливите разходи на продуктите, продавани през определен канал за продажба, могат да се комбинират с режийните разходи, специфични за този канал, за да се определи неговата рентабилност.

  • Разходи на клиента . Променливите разходи за продукти, продавани на конкретни клиенти, се комбинират с другите разходи, които са пряко проследими за тези клиенти, за да се определи рентабилността на всеки един от тях. Резултатът може да бъде селективно намаляване на броя на клиентите, с които компанията избира да прави бизнес.

  • Договорни разходи . Всички разходи, които могат да бъдат отнесени към конкретен клиентски договор, се съставят, документират и обосновават. Тази информация се използва за съставяне на фактури на клиенти.

  • Анализ за намаляване на разходите . Наблюдава се спад в бизнеса, така че ръководството търси начини за разумно намаляване на разходите, като същевременно запазва основната функционалност на организацията. Свързаното счетоводно осчетоводяване е да се определи кои разходи са дискреционни и по този начин могат да бъдат елиминирани или отсрочени без трайна вреда за бизнеса.

  • Анализ на ограничения . Обикновено някъде в компанията има затруднение, което ограничава размера на печалбата, която бизнесът може да генерира. Ако е така, съответното счетоводно отчитане трябва постоянно да наблюдава използването на това ограничение, направените разходи за неговото изпълнение и генерираната от него производителност (продажби минус всички променливи разходи).

  • Дисперсионен анализ . Сравнете действителните резултати със стандартни или предвидени в бюджета суми, за да получите разлики, свързани с такива области като ефективност и генерирани приходи на единица. След това разгледайте всеки от тези отклонения, търсейки действащи елементи, които могат да бъдат препоръчани на ръководството за разрешаване.

Всяка от току-що отбелязаните задачи може да се използва, за да се постигне по-добро разбиране за това как бизнесът генерира печалба. Тези основи на счетоводството на разходите формират основните задачи на счетоводителя на разходите в подкрепа на вземането на решения от управленския екип.