Отчетен период

Отчетен период е периодът от време, обхванат от набор от финансови отчети. Отчетният период обикновено е за месец, тримесечие или година. Организациите използват едни и същи отчетни периоди от година на година, така че техните финансови отчети могат да се сравняват с тези, изготвени за предходни години.

Отчетният период е посочен в заглавката на финансов отчет. Например заглавката на отчета за приходите и разходите може да гласи „за месеца, приключил на 30 юни 20Х1 г.“, докато заглавката на баланса може да гласи „към 30 юни 20Х1 г.“.

В редки случаи отчетният период може да бъде за съкратен период от време, например седмица или няколко дни. Такъв период се използва, когато даден бизнес или стартира операции в средата на месеца, или прекратява операции преди края на нормален отчетен период. Може да се използва и съкратен период, когато нов корпоративен родител поема в средата на месеца.

Подобни условия

Отчетен период е същият като отчетен период.