Оперативен бюджет

Оперативният бюджет е прогноза за приходите и разходите, очаквани за един или повече бъдещи периоди. Оперативният бюджет обикновено се формулира от управленския екип непосредствено преди началото на годината и показва очакваните нива на активност за цялата година. Този бюджет може да бъде подкрепен от редица спомагателни графици, които съдържат информация на по-подробно ниво. Например, може да има отделни подкрепящи бюджети, които се отнасят до ведомост за заплати, цената на продадените стоки и инвентара. След това реалните резултати се сравняват с оперативния бюджет, за да се определи степента на отклонения от очакванията. Ръководството може да промени действията си през годината, за да приведе действителните резултати в съответствие с оперативния бюджет.

Оперативният бюджет има тенденция да става по-малко точен за по-нататъшни периоди в бъдеще. За да компенсират този проблем, някои организации редовно актуализират бюджета си въз основа на последната налична информация.