Преглед на капиталовото бюджетиране

Капиталовото бюджетиране е процес на анализ и класиране на предложените проекти, за да се определи кои заслужават инвестиция. Резултатът е предвиден да бъде висока възвръщаемост на инвестираните средства. Има три основни метода за вземане на решение кои предложени проекти да бъдат класирани по-високо от другите проекти, които са (в низходящ ред на предпочитанията):

  1. Анализ на пропускателната способност . Определя въздействието на инвестицията върху производителността на цяла система.

  2. Анализ на дисконтирания паричен поток . Използва дисконтов процент за определяне на настоящата стойност на всички парични потоци, свързани с предложен проект. Склонен е да създава подобрения на локализирана основа, а не за цялата система, и е обект на неверни резултати, ако прогнозите за паричните потоци са неправилни.

  3. Анализ на възвръщаемостта . Изчислява колко бързо можете да върнете инвестицията си; е по-скоро мярка за намаляване на риска, отколкото за възвръщаемост на инвестицията.

Тези точки за решение за капиталовото бюджетиране са описани в следващите раздели.

Анализ на пропускателната способност

При анализа на производителността ключовата концепция е, че цяла компания действа като единна система, която генерира печалба. Съгласно тази концепция капиталовото бюджетиране се върти около следната логика:

  1. Почти всички разходи на производствената система не се различават в зависимост от отделните продажби; тоест почти всеки разход е оперативен разход; Следователно,

  2. Трябва да увеличите максимално производителността на цялата система, за да платите оперативните разходи; и

  3. Единственият начин да се увеличи пропускателната способност е да се увеличи максимално пропускателната способност, преминаваща през операцията на тесни места.

Следователно трябва да обърнете основно внимание на предложенията за капиталово бюджетиране, които оказват благоприятно влияние върху пропускателната способност, преминаваща през операцията на тесни места.

Това не означава, че всички други предложения за бюджетен капитал ще бъдат отхвърлени, тъй като има множество възможни инвестиции, които могат да намалят разходите другаде в дадена компания и които следователно заслужават внимание. Въпреки това, производителността е по-важна от намаляването на разходите, тъй като производителността няма теоретична горна граница, докато разходите могат да бъдат намалени само до нула. Като се има предвид по-голямото крайно въздействие върху печалбите от производителността върху намаляването на разходите, всяко предложение, което не е с тесни места, просто не е толкова важно.

Анализ на дисконтирания паричен поток

Всяка капиталова инвестиция включва първоначален паричен изходящ поток, за да се плати за нея, последван от комбинация от парични потоци под формата на приходи или спад в съществуващите парични потоци, причинени от направени разходи. Можем да изложим тази информация в електронна таблица, за да покажем всички очаквани парични потоци през полезния живот на дадена инвестиция и след това да приложим дисконтов процент, който намалява паричните потоци до стойността, която биха стрували към настоящата дата. Това изчисление е известно като нетна настояща стойност. Нетната настояща стойност е традиционният подход за оценка на капиталовите предложения, тъй като се основава на един фактор - паричните потоци -, който може да се използва за преценка на всяко предложение, пристигащо от всяка точка на компанията.

Например, ABC Company планира да придобие актив, който очаква да донесе положителни парични потоци през следващите пет години. Стойността на капитала му е 10%, което той използва като дисконтов процент за конструиране на нетната настояща стойност на проекта. Следващата таблица показва изчислението: