Сметка за обикновени акции

Сметката на обикновените акции е сметка на главната книга, в която се записва номиналната стойност на всички обикновени акции, издадени от корпорация. Когато тези акции се продават за сума, надвишаваща номиналната им стойност, превишената сума се записва отделно в допълнителна внесена капиталова сметка. Когато акциите нямат номинална стойност, цялата сума от продажната цена се записва в общата сметка на акциите. Сметката се класифицира като сметка в собствения капитал.