Временна дефиниция на дивидент

Междинният дивидент е разпределение между акционери, което е едновременно декларирано и изплатено, преди дадено дружество да определи печалбата си за цялата година. Такива дивиденти често се разпределят на притежателите на обикновени акции на компанията на тримесечие или полугодие.

Съветът на директорите може да определи междинен дивидент на по-нисък размер от дивидента, който той издава след публикуването на годишните финансови резултати на компанията, така че междинният дивидент да не нарушава способността му да функционира, ако годишните резултати се окажат по-ниски от първоначално очакваното.