Немонетен актив

Немонетарният актив е актив, чиято стойност може да се променя с течение на времето в отговор на икономическите условия. Примери за непарични активи са сгради, оборудване, инвентар и патенти. Сумата, която може да бъде получена за тези активи, може да варира, тъй като няма фиксирана ставка, при която те се преобразуват в пари. И обратно, паричните активи носят право на фиксирана или лесно определяема сума в брой, като вземания по вземания и вземания.